[درباره ی ما]

هنرستان کاردانش کوشش

هنرستان کاردانش کوشش در سال 1397 در روستای اسحاق آباد واقع در شهرستان زبرخان با یک رشته فنی تولیدکننده چند رسانه ای از زیر مجموعه رشته های کامپیوتر زمینه صنعت  تاسیس گردید و با 40 هنرجو کار خود را آغاز کرد.

در سال 1399 رشته فنی تاسیسات ساختمان به رشته های این هنرستان اضافه شد و در حال حاضر با ارائه آموزش در 3 پایه دهم، یازدهم و دوازدهم کامپیوتر و یک پایه دهم رشته تاسیسات در دوره متوسطه دوم به کار خود ادامه می دهد.

50 نفر

هنرجو

5 کلاس درس

امکانات

2 سال

فعالیت