[درباره ی ما]

هنرستان کاردانش کوشش

هنرستان کاردانش کوشش در سال ۱۳۹۷ در روستای اسحاق آباد واقع در شهرستان زبرخان با یک رشته فنی تولیدکننده چند رسانه ای از زیر مجموعه رشته های کامپیوتر زمینه صنعت  تاسیس گردید و با ۴۰ هنرجو کار خود را آغاز کرد.

در سال ۱۳۹۹ رشته فنی تاسیسات ساختمان به رشته های این هنرستان اضافه شد و در حال حاضر با ارائه آموزش در ۳ پایه دهم، یازدهم و دوازدهم کامپیوتر و یک پایه دهم رشته تاسیسات در دوره متوسطه دوم به کار خود ادامه می دهد.

50 نفر

هنرجو

5 کلاس درس

امکانات

2 سال

فعالیت